Santuoka

Sužadėtinių kursų Klaipėdos Kristaus Karaliaus bažnyčioje tvarkaraštis

Reikalingi dokumentai

  1. Krikšto liudijimas (iš bažnyčios, kur asmuo krikštytas)
  2. Laisvo stovio liudijimas (iš bažnyčios, kur asmuo krikštytas)
  3. Leidimas susituokti už parapijos ribų (jei asmuo gyvena ne toje parapijoje, kurioje tuokiasi, iš gyvenamosios vietos parapijos)
  4. Pažyma iš Šeimos centro apie išklausytus pasirengiamuosius kursus. (Klaipėdos Šeimos centras – Tilžės g. 26, tel.: 8 679 88315). Trys pasirengimo Santuokos sakramentui paskaitos vyksta parapijoje, apie jų laiką teirautis parapijos raštinėje.
  5. Neinantįs į Civilinę metrikaciją, pristato asmens dokumento ir gimimo liudijimo kopijas

    Pastaba. 1. Tarpinis susitikimas su kunigu – likus mėnesiui iki santuokos (atnešami dokumentai). 2. Paskutinis susitikimas vyksta pirmadienį prieš santuoką, kurio metu aptariama ceremonija ir atsilyginama už bažnyčios puošimą ir apeigas. 3. Visais iškilusiais klausimais kreiptis į kunigą Virgilijų Poškų +370-687-82990.

Santuokinė priesaika

Jaunasis sako:
Aš ……………….., imu tave, ………………, savo žmona ir prisiekiu visada tau būti ištikimas: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas.

Jaunoji sako:
Aš ……………….., imu tave, ………………, savo vyru ir prisiekiu visada tau būti ištikima: kai laimė lydės ar vargas suspaus, kai sveikata tvers ar ligos suims, – visą gyvenimą tave mylėsiu ir gerbsiu. Tepadeda man Dievas.

Žiedų teikimas

Jaunasis sako:
……………, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Jaunoji sako:
……………, imk šį žiedą – mano meilės ir ištikimybės tau ženklą – Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.

Šv. Paulius sako: „Jūs, vyrai, mylėkite žmonas, kaip ir Kristus mylėjo Bažnyčią […]. Šita paslaptis yra didelė, – aš tai sakau, žvelgdamas į Kristų ir Bažnyčią“ (Ef 5, 25. 32).

Santuokinę sąjungą, kuri vyrą ir moterį labai glaudžiai jungia gyventi ir mylėti, nustatė ir savais įstatymais aprūpino Kūrėjas. Savo prigimtimi ši sąjunga yra skirta sutuoktinių labui ir vaikų gimdymui bei auklėjimui; tą pakrikštytųjų ryšį Viešpats Kristus iškėlė į sakramento orumą.

Santuokos sakramentas yra Kristaus ir Bažnyčios vienybės ženklas. Sutuoktiniams jis suteikia malonę mylėti vienas kitą tokia meile, kokia Kristus pamilo savo Bažnyčią; tad sakramento malonė žmogišką sutuoktinių meilę daro tobulesnę, sustiprina jų nesuardomą vienybę ir juos pašventina kelyje į amžinąjį gyvenimą.

Santuoka remiasi abipusiu susituokiančiųjų sutikimu – pasiryžimu visiškai atsiduoti vienas kitam, turint tikslą šį meilės ryšį išgyventi ištikimai ir vaisingai.

Kadangi santuoka įteisina sutuoktinių gyvenimą kaip viešą instituciją Bažnyčioje, dera, kad ji būtų sudaroma viešai, apgaubta liturginėmis apeigomis, dalyvaujant kunigui, santuokos liudininkams ir susirinkusiems tikintiesiems.

Vienumas, nesuardomumas ir pasirengimas būti vaisingiems yra esminiai santuokos elementai. Poligamija yra nesuderinama su santuokos vienumu; ištuoka išskiria tai, ką Dievas sujungė; atsisakymas būti vaisingam atima iš sutuoktinių gyvenimo „brangiausią jo dovaną“ – kūdikį.

Pakartotinė išsiskyrusiųjų santuoka, tebesant gyvam teisėtam sutuoktiniui, prieštarauja – kaip mokė Kristus – Dievo planui ir įstatymui. Tokie naujai suėję išsiskyrusieji nuo Bažnyčios neatskiriami, tačiau negali priimti Eucharistinės Komunijos. Jie gali gyventi krikščioniškai, ypač auklėdami tikinčius savo vaikus.

Krikščioniška šeima yra vieta, kur vaikai pirmiausia sužino apie tikėjimą. Dėl to šeimos židinys teisingai yra vadinamas „namų Bažnyčia“, malonės ir maldos bendruomene, žmogiškų dorybių ir krikščioniškos meilės mokykla.

Pasirengimas

Apsisprendimas priimti Santuokos sakramentą yra labai atsakingas uždavinys. Todėl Lietuvos Vyskupų Konferencija yra nustačiusi trijų mėnesių pasirengimo santuokai laikotarpį, kad būtų ištirtas laisvas apsisprendimas bei tvirta valia, įsigilinta į santuokos bei šeimos gyvenimo pagrindus, artimiau susipažinta su Bažnyčios mokymu.

Jaunieji, nusprendę priimti Santuokos sakramentą, turi mažiausiai prieš tris mėnesius iki santuokos kreiptis į parapijos raštinę (kontaktai).

Santuokos sakramentas teikiamas jaunosios ar jaunojo parapijoje. Ateinant pirmą kartą reikia turėti asmens tapatybės dokumentą. Vėliau reikia pristatyti:

1. Liudijimą, kad sutuoktinis/-ė dar yra nevedęs/netekėjusi, iš tos bažnyčios, kurioje žmogus pakrikštytas.
2. Pažymą apie šeimos centre išklausytas paskaitas.
3. Tuokiantis trečiojoje parapijoje reikia turėti savo parapijos klebono leidimą tuoktis už parapijos ribų.

Kad santuokinė sąjunga turėtų tvirtus ir pastovius žmogiškus bei krikščioniškus pagrindus, ypač svarbus yra pasirengimas santuokai, kuris visada prasideda dar tėvų namuose vaikų ugdymu šeimai.

Bažnyčia reikalauja, kad katalikai, kurie nėra priėmę Sutvirtinimo sakramento, jeigu nėra didelių nepatogumų, iki santuokos sudarymo jį priimtų. Be to, prieš priimant Santuokos sakramentą, dera atlikti viso gyvenimo išpažintį, nes kurdamas šeimą žmogus pradeda naują gyvenimo etapą, kuriame įsipareigoja būti atsakingas už kitą žmogų ir būsimų vaikų laimę.

Primename, jog nuo 2012 m. birželio mėn. 1 d. jaunavedžiams nebereikia patiems informuoti Civilinės metrikacijos skyriaus apie bažnyčioje sudarytą santuoką. Šiuo formalumu rūpinasi bažnyčios atstovai.
Taigi, jeigu Santuokos Sakramentą nusprendėte švęsti bažnyčioje, į Civilinės metrikacijos skyrių Jums vykti jau nereikės.
Nauja tvarka įsigalioja teisingumo ministrui Vyriausybės vardu pasirašius susitarimą su Lietuvos Vyskupų konferencija ir atitinkamai pakeitus Civilinės metrikacijos taisykles. Jos galioja visų konfesijų atstovams.