Sutvirtinimas

„Juk Dievas mus ir jus sutvirtino ir patepė Kristui; Jis pažymėjo mus savo antspaudu ir siuntė į mūsų širdis Dvasios laidą“ (2 Kor 1, 21–22).

Kai grūdas krinta į išdirbtą žemę, nuo drėgmės išbrinksta, plyšta ir išleidžia daigą, kuris ima augti, plėtotis ir bręsti. Taip pat ir antgamtinis gyvenimas, atsiradęs krikšto metu, pašvenčiamosios malonės dėka auga, plėtojasi ir bręsta iki Kristaus amžiaus pilnybės (Ef 3, 13). Žmogaus dvasia yra krikšto paruošta ir išpurenta dirva, į kurią nukrinta Šventosios Dvasios sėkla. Kaip nederlingoje žemėje grūdas nedygsta, taip tingioje sieloje Šventosios Dvasios dovanos neatsiskleidžia ir neduoda vaisiaus. Sutvirtinimo sakramentas atbaigia Krikšto malonę; Sutvirtinimas suteikia Šventąją Dvasią, kad mus dar giliau įskiepytų dieviškoje įvaikystėje, tvirčiau suvienytų su Kristumi, tobuliau sujungtų su Bažnyčia, aktyviau įtrauktų į jos pasiuntinybę ir padėtų mums krikščionių tikėjimą liudyti žodžius lydinčiais darbais.

Sutvirtinimas, kaip ir Krikštas, krikščionio sieloje įspaudžia dvasinį ženklą arba neišdildomą žymę („charakterį“); dėl to šį sakramentą galima gauti tik vieną kartą gyvenime.

Sutvirtinimas teikiamas vaikui sulaukus sąmoningo amžiaus; pirmenybė jį teikti paliekama vyskupui, tuo pažymint, jog šis sakramentas tvirčiau sujungia su Bažnyčia.

Esminė sutvirtinimo apeiga yra pakrikštyto asmens kaktos patepimas šventąja krizma, sakramentą teikiančiojo rankos uždėjimas ir tariami žodžiai: Romos apeigose – „Accipe signaculum doni Spiritus Sancti“ („Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“).

Kai Sutvirtinimas teikiamas atskirai nuo Krikšto, jo ryšys su Krikštu dar išreiškiamas ir Krikšto pažadų atnaujinimu. Sutvirtinimo teikimas švenčiant Eucharistiją padeda pabrėžti į krikščionybę įvedančių sakramentų vienybę.

Telšių vyskupijoje šiam Sakramentui rengiami pareiškę tam norą ir sulaukę 14 metų amžiaus jaunuoliai.

 • Sutvirtinimo Sakramentas priimamas tik kartą gyvenime.
 • Jį priimti gali kiekvienas jau pakrikštytas, 14 metų sulaukęs, dar nesutvirtintas asmuo.
 • Pasirengimas vyksta savo parapijose, trunka keletą mėnesių.
 • Sutvirtinamieji pasirenka šventojo globėjo vardą. Šventojo pavyzdys primena kaip galima liudyti Dievą ir tarnauti kitiems.
 • Sutvirtinimo mama (mergaitėms) ar sutvirtinimo tėčiu (berniukams) gali būti tik pakrikštyti, Sutvirtinimo, Atgailos ir Eucharistijos sakramentus priėmęs brandaus tikėjimo žmogus. Pageidaujama Sutvirtinimo tėvu ar mama kviesti vieną iš krikštatėvių.
 • Sutvirtinimo Sakramentą teikia vyskupas.

Sutvirtinimo Sakramento simboliai:

 • Raudona spalva — ugnies ir kraujo, karštos meilės ir aukos dvasios simbolis. Sekminių dieną ant apaštalų nusileido Šventoji Dvasia.
 • Aliejus (Krizma) — Didįjį Ketvirtadienį vyskupo katedroje pašventintas kvapnus alyvų aliejus, skirtas patepti ką tik pakrikštytuosius, sutvirtinamuosius ir šventimais Dievui pašvęstuosius — kunigus ir vyskupus. Aliejus yra tvirtumo, džiaugsmo ir stiprybės ženklas.

Septynios Šventosios Dvasios dovanos:

 • Išmintis
 • Supratimas
 • Patarimas
 • Tvirtumas
 • Žinojimas
 • Maldingumas
 • Dievo baimė